Mesajlar Etiketlendi ‘Yıllık İşletme Cetveli’

 1-Sanayi Sicil Beyannamesi:

 Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic A  formu ilgili kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Sansic C formu sadece gayri Maddi hak (Lisans, Patent,Know-how) kullanan işletmeler tarafından doldurulması zorunludur. 

 2-Yıllık İşletme Cetveli:
Yıllık işletme cetveli Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Sansic A formu gibi ilgili kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda hazırlanır. 

 3-Kapasite Raporu:
Türkiye Ticaret, Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince (TOBB) tasdikli, geçerlilik süresi müracaat süresi içinde sona ermemiş olan Kapasite Raporu aslı veya TOBB, tanzim eden oda ya da noter tasdikli örneği veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ‘nca tasdikli işyeri durum belgesi (Kapasite Raporu) aslı yada Konfederasyon, faaliyette bulunduğu ilin Esnaf ve Sanatkar Dernekleri Birliği veya noter tasdikli örneği olacaktır.

Tasdik edilmiş Kapasite Raporu fotokopileri üzerindeki tasdik tarihi altı aydan eski olmayacaktır.

Kapasite Raporu olmayan resmi sektör sanayi işletmeleri,

 Yıllık tüketilen madde miktarları, makine tesisat listesi ve yıllık üretim kapasitesi miktarlarını ihtia eden kurumlarınca onaylı listelerini göndereceklerdir. 

 4-Ticaret Sicil Gazetesi
İşletmenin kuruluşuna ve unvan değişikliği yapılmış ise değişikliğe havi Ticaret Sicil Gazetesi veya (Esnaf Sanatkarlar Sicil Gazetesi) aslı veya gazete tarih ve sayısı okunacak şekilde noter veya ticaret sicil memurluğu onaylı örneği,

 Resmi sektör işletmelerinin Ticaret Sicil Gazetesi göndermesi şart değildir.

5-Kira sözleşmesi
Makine ve teçhizatın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı gerekmektedir.

  Not: Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ürün ve üretim teknolojisi ile ilgili ya da üretim teknolojisi doğrultusunda firma yapısı ile ilgili belge isteyebilir, inceleme yapabilir.

6- Çalışan işçilere ait aylık SSK Bildirgesinin getirilmesi

  Yukarıda belirtilen evrakların tamamını eksiksiz olarak ilgili prosedürler çerçevesinde Biz Perpa Patent ve Kurumsal Danışmanlık Ofisi olarak siz değerli müşterilerimizi hiçbir belge hazırlama zahmetine girmeksizin adınıza itina ile hazırlamış olduğumuz dosyanızı ilgili kurumlara iletiyoruz ve hızlı bir şekilde Belgenizi sizlere ulaştırıyoruz.

Reklamlar

Aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.

1- Sanayi Sicil Beyannamesi

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır.

* Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-How, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.

* Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A) ve (Sansic C ) formları sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilebilir.

* Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A) ve (Sansic C ) formları Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden de temin edilebilir.

2- Yıllık İşletme Cetveli

Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Firmanın bir önceki yıla ait faaliyetlerinin bildirildiği formdur.

* Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur.

Yıllık İşletme Cetveli Sansic B Formu doldurularak doğrudan bir dilekçe ekinde üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Ya da elektronik ortamda http://www.sanayi.gov.tr adresinden e – hizmetlerimiz – Yıllık İşletme Cetveli işlemleri menüsü kullanılarak işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilir.

* Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B) formu sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilebilir.

* Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B) formu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden de temin edilebilir.

Önemli Not: Sanayi sicil kayıtları, ülkemiz sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. Sanayi işletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliğinde kullanılan PRODCOM – Sanayi Ürünleri Sınıflaması’na uygun olarak kodlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi işletmeleri ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, elektronik ortamda verilecek Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Yıllık İşletme Cetveli ürün bilgileri girilirken ürüne uygun kodun seçilmesi konusunda özen gösterilmelidir.

3-Kapasite Raporu

Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından “aslı gibidir” onaylanmış sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından “aslı gibidir” onaylanmış sureti.

Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve teçhizatlarını, ürün çeşitlerini ve kapasitelerini liste halinde verir.

4- Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi aranır.
Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.

Daha Fazla Bilgiye Perpa Patent Kurumsal Danışmanlık Ofisi web Sayfasından Ulaşabilirsniz…